Skip to content

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 627/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 maja 2013 r.

Zmieniony uchwałą NR 365/XL/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 września 2017 r.

 

§ 1


Stawki opłat 1 za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Ofiar Katynia  w Lubaczowie.

1. OPŁATY ZA MIEJSCE GRZEBALNE NA CMENTARZU ZA PIERWSZE 20 LAT OD DATY WYKUPU  

a) grób ziemnym jednomiejscowy dla dorosłych   

215,00 zł

b) grób ziemnym dwumiejscowy dla dorosłych     

243,00 zł

c) grób murowany jednomiejscowy                      

300,00 zł

d)  grób murowany dwumiejscowy 

374,00 zł

e) grób murowany czteromiejscowy    

1 030,00 zł

f) grób dziecka  do lat 6                                           

129,00 zł

 

2. OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE UŻYTKOWANIA Z GROBU NA CMENTARZU NA DALSZY OKRES  20 LAT

a) grób ziemnym jednomiejscowy dla dorosłych

172,00 zł

b) grób ziemnym dwumiejscowy dla dorosłych

194,00 zł

c) grób murowany jednomiejscowy

240,00 zł

d) grób murowany dwumiejscowy

299,00 zł

e) grób murowany czteromiejscowy

824,00 zł

f) grób dziecka  do lat 6

103,00 zł

 

 

3. OPŁATY ZWIĄZANE Z POCHOWANIEM ZMARŁEGO

a) przygotowanie miejsca grzebalnego do pochowania osoby zmarłej - grób ziemny jednomiejscowy

660,00 zł

b) przygotowanie miejsca grzebalnego do pochowania osoby zmarłej - grób ziemny dwumiejscowy (pogłębiony)  

784,00 zł

c) przygotowanie miejsca grzebalnego do pochowania osoby zmarłej - grób dziecka do 6 lat

355,00 zł

d) przygotowanie miejsca grzebalnego do pochowania osoby zmarłej - grób murowany          

285,00 zł

e) dodatkowa opłata za rozebranie i złożenie nagrobka (pomnika) - do pochówku   

370,00 zł

f) przygotowanie miejsca grzebalnego do pochowania osoby zmarłej - grobowiec   

570,00 zł

g) dodatkowa opłata za wykopanie i zasypanie grobu ziemnego w okresie zimowym (01.10 - 31.03)

100,00 zł

h) dodatkowa opłata za czynności wykonywane w dniach wolnych od pracy

  50,00 zł

 

 

4. OPŁATY ZWIĄZANE Z EKSHUMACJĄ ZWŁOK

a) za ekshumację zwłok do lat 7 od dnia zgonu           

685,00 zł

b) za ekshumację zwłok dziecka do lat 7 od dnia zgonu  

385,00 zł

c) za ekshumację zwłok powyżej  7 lat  od dnia zgonu  

1 027,00 zł

e) za ekshumację zwłok dziecka powyżej  7 lat  od dnia zgonu  

754,00 zł

 

 

5. OPŁATA ZA WYKONANIE GROBU MUROWANEGO

a) grób murowany jednomiejscowy

1 080,00

b)  grób murowany dwumiejscowy

2 160,00

c) grób murowany czteromiejscowy

3 240,00

 

 

6. INNE OPŁATY

a) korzystanie z miejsca w kaplicy – za dobę  

57,00 zł

b) przechowywanie zwłok w chłodni – za dobę

86,00 zł

c) opłata za korzystanie z gruntu w celu ustawienia ławeczki na okres 20 lat  

200,00 zł

d) zmiana kwalifikacji grobu pojedynczego ziemnego na grób murowany (piwniczka)  

154,00 zł

e) opłata dobowa za wjazd na cmentarz pojazdami mechanicznymi, wózkiem w celu budowy, rozbudowy, naprawy nagrobka, grobowca

20,00 zł

f) kaucja2 zabezpieczająca przy prowadzeniu robót na cmentarzu przez inne podmioty niż zarządca – do zwrotu po ich zakończeniu i odbiorze przez zarządcę

300,00 zł

g) opłata za korzystanie z energii elektrycznej do celów budowlanych

30,00 zł

h) opłata za korzystanie z wody do celów budowlanych

20,00 zł


1 Ujęte w tabelach kwoty są wartościami brutto, zawierającym obowiązujący podatek od towarów i usług.
2 Kaucja, o której mowa w ust. 6 lit. f stanowi zabezpieczenie na wypadek zaistnienia sytuacji, w których doszło do uszkodzenia zieleni, innych urządzeń lub infrastruktury cmentarza, jak również nienależytego uporządkowania terenu wokół grobu, będącego przedmiotem wykonywanych prac.


§ 2

Określone w § 1 załącznika pojęcia oznaczają:
a) grób ziemny – stanowi dół, nie murowany, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
Wymiary grobu ziemnego zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008 r nr 48, poz. 284)
b) grób murowany – jest dołem, w którym boki są murowane, a pod trumną zakłada się sklepienie. Wymiary grobu murowanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008 r nr 48, poz. 284)
Nad grobami można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.
c) miejsce zarezerwowane ( wykupione ) – to przestrzeń zapewniająca pochowanie jednej, dwóch lub więcej trumien ze zwłokami z zachowaniem odstępu miedzy grobami.

 

§ 3


Opłaty dokonane w okresie przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują swoją ważność na okres do 20 lat od dnia ich dokonania.