Skip to content

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1


1. Cmentarze komunalne w Lubaczowie przy ul. Tadeusza Kościuszki i przy ul. Ofiar Katynia stanowią mienie Gminy Miejskiej w Lubaczowie.

2. W imieniu Gminy Miejskiej w Lubaczowie cmentarzami komunalnymi zarządza Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

3. Do podstawowych zadań Zarządcy należy:

a) wyznaczanie pól kwater grzebalnych,

b) pobieranie opłat zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie .

c) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych rezerwacji miejsc i prowadzenia właściwej w tej sprawie dokumentacji,

d) nadzór nad przygotowaniem grobu oraz nad ekshumacją zwłok,

e) prowadzenie ewidencji grobów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

f) utrzymanie ładu i porządku na cmentarzu, utrzymanie w należytym stanie ogrodzenia, dróg wewnętrznych, zieleni, zabezpieczenie pojemników na nieczystości, wywóz odpadów itp..

4. Biuro obsługi  cmentarzy znajduje się w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 31, tel. 16.632.90.95 i czynne jest w dni robocze  w godzinach 7.00 - 15.00 . Poza godzinami pracy oraz w  dni wolne od pracy, niedziele i święta pełniony jest całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego 602 765 856

5. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących funkcjonowania cmentarzy komunalnych przyjmuje Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie.

6. Nadzór nad sposobem zarządzania cmentarzami komunalnymi przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie sprawuje Burmistrz Miasta Lubaczowa.

§ 2


1. Cmentarze komunalne służą do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na światopogląd, wyznanie i rodzaj obrządku.

2. Cmentarze komunalne przeznaczone są do chowania zmarłych w grobach:

- ziemnych jednomiejscowych

- ziemnych dwumiejscowych

- murowanych jednomiejscowych,

- murowanych dwumiejscowych,

- rodzinnych powyżej 2 trumien

- dziecka do lat 6,

3. Gmina Miejska w Lubaczowie i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH


§ 3


1.  Cmentarze otwarte są dla odwiedzających:

- od 01 kwietnia do 30 września w godz. 800 - 2100

- od 01 października do 31 marca w godz. 800 - 1900

Zasada ta nie obowiązuje w dniach 31 października, 1 i 2 listopada.

2. Dysponenci grobów, osoby przebywające na cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie cmentarzy zobowiązani są do stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i informacji zarządcy cmentarzy umieszczanych na tablicach informacyjnych na cmentarzach.

 

§ 4

                                                       
1.  Usytuowanie grobów na cmentarzu komunalnym przy ul. Ofiar Katynia musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi zgodne z obowiązującym projektem cmentarza.

2. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki zarządca cmentarzy, wydając zezwolenie na przebudowę nagrobków i grobów murowanych oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym grobie lub wygospodarowanym na ten cel miejscu, dąży do optymalnego usytuowania grobu nie powodującego trudności w komunikacji, naruszenia sąsiednich grobów i istniejącej zieleni.

3. Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod  groby nie mogą być przedmiotem obrotu  prywatnego.

4. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

 

§ 5


1. Na terenie cmentarzy komunalnych zakazuje się:

 -zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- przebywania na cmentarzach poza godzinami otwarcia,

- zaśmiecania terenu,

- wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),

- niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

- ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

- zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób,

- wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania zezwolenia zarządcy cmentarzy,

- prowadzenia działalności handlowej,

- umieszczania reklam lub ogłoszeń,

- sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody zarządcy cmentarzy.

2. Przebywanie na terenie cmentarzy dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

3. Za grupę odwiedzającą cmentarze odpowiedzialni są kierownicy tych grup.

 

§ 61. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

3. Zieleń na cmentarzach (drzewa, krzewy) podlega ochronie przed zniszczeniem. Sadzenie drzew lub krzewów może być dokonywane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy cmentarzy. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania.

4. Wycinanie drzew w wieku powyżej 5 lat i krzewów posadzonych przez dysponenta grobu w bezpośrednim sąsiedztwie grobu lub w miejscu rezerwowym  może nastąpić na pisemny wniosek dysponenta grobu i na jego koszt.

5. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami będą usuwane przez zarządcę cmentarzy bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

 

OPŁATY  ZA  USŁUGI  CMENTARNE

§ 7

 

1. Na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty zgodne z uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie .

2. Cennik   usług cmentarnych poza Biurem obsługi cmentarzy zamieszczony jest przy głównych wejściach na teren cmentarzy.

3. Opłaty za miejsce pod grób, za miejsce rezerwowe oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu lub miejsca rezerwowego pobierane są na okres 20 lat. W ostatnim roku obowiązywania opłat należy bez wezwania ponownie wnieść  opłaty na kolejne 20 lat.

4. W przypadku nie uiszczenia  opłaty na kolejne 20 lat za miejsce pod grób, zarządca cmentarzy ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych  Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zmianami). Zamiar ten  będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie tablicą o treści: „ Dysponent tego miejsca grzebalnego proszony jest o kontakt z zarządem cmentarza” . Tablica zostanie umieszczona  co najmniej na 6 miesięcy przed planowanym terminem użycia grobu do ponownego pochówku. Z powyższych czynności zarządca cmentarzy sporządza protokół.

5. W przypadku nie przedłużenia opłaty na kolejne  20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja wygasa automatycznie  z końcem ostatniego roku kalendarzowego za który wniesiono opłatę. W takim przypadku miejsce przechodzi  do dyspozycji zarządcy cmentarzy.

6. Miejsca zarezerwowane (wykupione) muszą być oznaczone tabliczką z napisem „Rezerwacja”. Oznakowanie miejsca zarezerwowanego jest obowiązkiem osoby, która jej dokonała.


§ 81. Zaległe opłaty naliczane są  wg stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat,  i pobierane są za 20 lat licząc od pierwszego nieopłaconego roku,  tak  aby była  zachowana ciągłość w opłatach.

2. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenie opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarzy. Dotychczasowemu dysponentowi zwrócona zostanie na jego wniosek część wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.

3. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego, lub miejsca rezerwowego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny , w wysokości proporcjonalnej do upłynięcia pełnych 20 lat od dochowania.


DYSPONENT  GROBU

§ 91. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny, według kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295  z późniejszymi zmianami ).

2. Dysponent nieopłaconego grobu przeznaczonego do użycia pod ponowny pochówek  zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 6 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o przeznaczeniu grobu do ponownego pochówku to zostaną one  usunięte przez  zarządcę  cmentarzy bez prawa żądania ich zwrotu i odszkodowania.

                                         
WJAZD   NA  TEREN  CMENTARZY
 

§ 10


1. Wjazd na teren cmentarza dozwolony jest dla pojazdów:

-  związanych z funkcjonowaniem cmentarzy i z przeprowadzaniem pogrzebu

-  policji,

-  pogotowia ratunkowego,

-  prokuratury,

-  straży miejskiej

- straży pożarnej,

-  inspekcji sanitarnej,

-  kierowanych przez  osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych  przez osobę przewożącą osobę o  obniżonej sprawności ruchowej, dodatkowo oznaczonych  kartą parkingową (umieszczoną za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie).


ZASADY  ŚWIADCZENIA  USŁUG  POGRZEBOWYCH  NA  CMENTARZACH


§ 11


1. Firmy i inne podmioty świadczące usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu z zarządcą cmentarzy zakresu, daty i miejsca ich świadczenia,  oraz po wniesieniu opłat zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie .

2.  Ekshumacja może odbywać się wyłącznie w terminie określonym w decyzji na ekshumację zwłok wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Firma pogrzebowa wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace  na terenie cmentarza (np. ekshumację) zobowiązana jest do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 12


W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 z późn. zm).


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2013r

 

Regulamin Prowadzenia Prac Kamieniarskich

na cmentarzach komunalnych w  Lubaczowie

 

§ 1

1. Przez prace  kamieniarskie rozumie się:
a) ustawienie nagrobka na wybudowanych piwniczkach,
b) ustawienia nagrobków i obudów na grobach ziemnych,
c) remonty nagrobków,
d) inne prace kamieniarskie, brukarskie i murarskie.

2. Roboty kamieniarskie mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS), które otrzymały stosowne zlecenie od dysponenta grobu.

3. Osoby prywatne mogą wykonywać tylko drobne prace remontowe zgłoszone wcześniej zarządcy cmentarza.

 

§ 2

1. Roboty kamieniarskie mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00

2. W uzasadnionych przypadkach prowadzenie robót może być prowadzone w innych terminach po uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza.

3. W celu wykonania prac na cmentarzach należy :

a) przedłożyć według ustalonego przez zarządcę cmentarza wzoru „zgłoszenie robót”,

b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

c) dokonać opłat według obowiązującego cennika,

4. Zgłoszenie robót wykonawca wypełnia każdorazowo na jeden ściśle określony grób. W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

5. Miejsca grzebalne, na których wykonywane mają być roboty, muszą być opłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarza.

§ 3


1. Wykonawcy prac na terenie cmentarza zobowiązani są:

a) zgłosić zarządcy przystąpienie do prac i ich zakończenie

b) nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie, dbać o urządzenia cmentarne, z których korzystają;

c) doprowadzić teren przyległy do miejsca prowadzonych robót do stanu pierwotnego i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywanych prac;

d) przy montażu nagrobków nie wykraczać poza granice powierzchni grobu;

e) składować materiały sypkie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach);

f) przygotować zaprawy murarskie w specjalnych pojemnikach;

g) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, z zachowaniem szczególnych wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i bhp;

h) zgłaszać zarządcy zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu prowadzonych robót.

2. Wykonawcom prac na terenie cmentarzy zabrania się:

a) zastawiania dróg i przejść;

b) wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do koszy i  pojemników rozstawionych na cmentarzach.

3. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność także materialną za szkody powstałe na skutek ich działań i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy powstałej szkody.

4. Wykonawców obowiązuje szczególny szacunek dla cmentarza, grobów, zwłok i szczątków ludzkich.

5. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się ceremonia pogrzebowa, dla zachowania powagi i szacunku osoby zmarłej, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania pochówku.

§ 4


1. Dla zapewnienia właściwego porządku i funkcjonowania cmentarzy komunalnych w Lubaczowie zarządca jest uprawniony do pobierania kaucji w wysokości:

a) 900,00zł rocznie od podmiotów, które wykonują usługę w sposób ciągły (tj. więcej niż jedną w miesiącu),

b) 300,00zł jednorazowo od podmiotów, które wykonują usługę okazjonalnie (tj. nie więcej niż jedną w miesiącu).

2. Kaucja może być wniesiona na wskazany przez zarządcę rachunek bankowy lub wpłacona w kasie zarządcy.

3. W odniesieniu do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt a kaucja przetrzymywana jest przez cały okres prowadzenia działalności.

4. W stosunku do podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt a kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości obowiązującej w banku, w którym była przechowywana, w terminie 7 dni od daty odbioru terenu przez zarządcę.

§ 5

1. W przypadku nieprzestrzegania przez wykonawcę przy wykonywaniu robót postanowień niniejszego Regulaminu zarządca wezwie wykonawcę pisemnie do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wezwania.

2. W przypadku niezastosowania się do wezwania zarządca ma prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko wykonawcy.

3. Zarządca ma prawo pokryć koszty wykonania zastępczego z pobranej od wykonawcy kaucji. O wysokości kosztów i potrąconej kwocie Zarządca powiadamia wykonawcę po rozliczeniu prac.

§ 6

Gmina Miejska w Lubaczowie i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakości, kosztów, terminów wykonania robót, gwarancji i innych parametrów robót, które winny być przedmiotem umowy między zlecającym roboty a wykonawcą.